Supervision i etikos

Etikos tilbyder supervisions forløb både for enkeltindivider og for grupper. Formålet i Etikos’ supervisionsforløb er at gøre enkeltindividet eller gruppen opmærksom på, hvilke grundværdier, de har, og hvordan disse forskelligheder kan bruges konstruktivt. Man kan sige, at man får tid til at kigge på egne blinde pletter – ift faglighed og relationer.

Nedenfor er beskrevet nogle cases, hvor en gruppe eller en leder er blevet opmærksom på egen etik og fokus områder.

Supervision i Grupper:

Et team på et bosted aflyser ofte deres teammøder, fordi de ikke ved, hvad de skal bruge dem til. Lederen beder Etikos om at supervisere gruppen for at undersøge om gruppen slet ikke har behov for disse møder, eller der er andre problemer i gruppen.

Indledningsvis viser det sig, at medarbejderne slet ikke er enige om, hvad de skal bruge disse møder til. En af medarbejderne syntes, at møderne er spild af tid, fordi hun oplever, at der er for meget snak og at møderne er for ineffektive. En anden medarbejder er ked af at møderne bliver aflyste, fordi hun har rigtig meget brug for at snakke om tingene. Behovene i gruppen er således forskellige, og den første opgave er således at finde ud af, hvad formålet med møderne skal være, så de både er effektive men samtidig giver plads for fælles sparring og fælles refleksion.

I behovsafdækningen af de forskellige medlemmer af gruppen kommer forskelligheden mellem de to medarbejdere endnu tydeliger frem, og de bliver opmærksomme på, at de faktisk ikke har tillid til hinanden, fordi de ikke respektere den andens opfattelse af arbejdsopgaverne. Supervisionen viser således tydeligt, at der er nogle forskellige grundværdier i spild hos de forskellige medarbejder, der gør, at de vægter arbejdsopgaverne forskellige. Arbejdet med etikkens forskellige vinkler giver medarbejderne en indsigt i den andens ressourcer og styrker, og de viser begge en villighed til at arbejde med at imødekomme den andens behov og ønsker.

Denne nye viden om medarbejdernes forskellige grundværdier giver stor mening for medarbejderne og de bliver enige om, at de fremover skal medbringe dilemmaer til deres teammøder, som de kan gennemgå ved hjælp af deres forskellige syn på tingene.

Supervisionen gav således gruppen klarhed over, hvad de skulle bruge deres møder til, og klarhed over deres forskellighed samt, hvordan de kunne bruge denne forskellighed.

Supervision for den enkelte:

Når vi taler om supervision for en enkelt medarbejder eller for en leder, så arbejder vi i Etikos med at skabe bevidsthed om egne grundværdier, og deres påvirkning. Et eksempel på dette var en leder, der henvendte sig til Etikos, fordi hun gerne vil have supervision på sin lederstil. Lederen var meget optaget af sit ansvar overfor organisationens kultur, som hun føler er præget af sladder og ansvarsforflygtigelse. Samtidig er lederen i tvivl om, hvordan hun skulle sætte fokus på kulturen i sin organisation, når ingen vil tage ansvar.

Opgaven i denne supervision var at være undersøgende på, hvilke værdier og normer var vigtige for lederen, og hvordan disse normer og værdier påvirkede hendes lederstil. Det første lederen blev klar over i samtalen var, at hun tit appellerede til indspark og initiativer fra medarbejderne, men ofte endte med at tage over og dermed egentlig tager ansvaret fra sine medarbejdere. Lederen blev gennem samtalen også klar over at grunden til, at hun tog over for sine medarbejdere var på grund af omsorg for dem. Lederens konklusion på dette var således, at hun i mange situationer– uden egentlig at ville det, måske virker ret kontrollerende og autoritær. Denne refleksion fik lederen til at tænke på, at medarbejderne måske oplevede hende, som styrende, og at dét måske var medvirkende til, at de ofte gik til souschefen frem for til hende, når der var noget, som de havde brug for at drøfte. Lederen blev således klar over, at hvis hun ville påvirke kulturen, så måtte hun starte med sig selv, og prøve at give noget mere ansvar tilbage til medarbejderne, samt turde lade refleksionen være åben uden at træffe beslutningerne selv.

FacebookTwitterLinkedIn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.