FOKUSOMRÅDER

Etikos har mange års erfaring med at bidrage til udviklingen i offentlige organisationer på tværs af kommuner. Vi tilbyder målrettede og fleksible processer på alle niveauer, fra lokale tilbud til afdelinger, stabe og ledergrupper i forvaltninger.

 

 

Samarbejde

Samarbejde

 

Samarbejdet er afgørende for opgaveløsning!

Keep it simple

Etikos har udviklet enkle og lettilgængelige redskaber til at sikre gode kommunikation og undersøgende dialog. Vi tilbyder målrettede og fleksible processer for både medarbejder- og ledergrupper, hvor redskaberne trænes med udgangspunkt i konkrete dilemmaer fra medarbejdernes og ledernes egen hverdag.

Det gode samarbejde

Et godt samarbejde mellem medarbejdere i de enkelte afdelinger, på tværs af afdelinger og faggrupper, og mellem medarbejdere og ledelse, er afgørende for opgaveløsningen i offentlige organisationer. Samarbejdet vil i praksis være dilemmafyldt, fordi holdninger ikke er ens. Helt naturligt ser man forskelligt på udfordringer i hverdagen, og helt naturligt vil forskellige professioner løse den kerneopgaven med forskellige tilgange og metoder. Derfor er det vigtigt med fælles redskaber til dilemmahåndtering, til en nuanceret etisk refleksion og til en undersøgende dialog.

Etikos’ processer målrettet samarbejde bidrager særligt til:

 • En styrkelse af det professionelle samarbejde med et fælles fokus på kerneopgaven
 • En øget forståelse for hinandens perspektiver hos de forskellige professioner eller personalegrupper
 • En fælles tilgang til håndtering af dilemmaer i hverdagen
 • Fælles redskaber til at sikre en undersøgende og anerkendende dialog
FacebookTwitterLinkedIn

Paradigmeskifte

Nye veje

 

Når samfundsholdningen skifter!

Opfattelsen af, hvad offentlig velfærd handler om, er under forandring i disse år. På flere forskellige forvaltningers områder ser man et skifte i synet på kerneopgaven og på den professionelle rolle. Mere konkret kan det handle om, at begreber som samskabelse, medborgerskab, rehabilitering og inklusion kommer mere i fokus og er med til at redefinere, hvad kerneopgaven går ud på.

Nye veje

Forandringerne er grundlæggende, så de handler ikke kun om nye måder at organisere sig på, eller nye måder at planlægge opgaveløsningen i praksis – de handler også om holdninger, værdier og kultur. Derfor er der brug for et fokus på kulturens rolle, og på hvordan ledelse og medarbejdere kan samarbejde om at udvikle kulturen i organisationen.

Etikos har udviklet et målrettet koncept til afdækning og udvikling af kultur i organisationer. Etikken fungerer her som et dybdegående redskab til analyse af holdninger og værdier i kulturen. Samtidig fokuserer vi på dilemmaer i praksis som et vindue til værdierne i den lokale kultur.

Etikos kan bidrage med effektive og målrettede kulturprocesser. Den lokale eller tværgående kultur afdækkes via kvalitative metoder på en fleksibel og effektiv måde, og på baggrund af analysen af det kulturelle afsæt kan vi igangsætte målrettede tiltag til kulturudvikling.

Etikos’ processer målrettet kulturforandring bidrager særligt til:

 • En kvalitativ og målrettet afdækning af vigtige sider i organisationens kultur, som kan sætte barrierer op for udvikling
 • Et letforståeligt og brugbart billede af kulturen i organisationen, et ”kulturspejl”, der fungerer som et konkret afsæt for udvikling af organisationens kultur
 • Målrettede procestiltag, hvor kulturudviklingen igangsættes, og hvor ledere og medarbejdere klædes på med konkrete redskaber til at videreføre kulturudviklingen
FacebookTwitterLinkedIn

Kerneopgave og faglige integritet

Kernopgave og faglige integritet

 

Forståelsen af kerneopgaven er et vigtigt fokusområde i offentlige organisationer, ikke mindst i en tid hvor velfærdssamfundet er under forandring. En fælles forståelse af hvad vi grundlæggende er her for, er afgørende for organisationers udvikling og for opgaveløsningen i hverdagen. Etikos bringer etikken i spil som et effektivt og letforståeligt redskab til at sikre en dybdegående forståelse af de værdimæssige forandringer, der sker på de forskellige forvaltningers områder. Samtidig fungerer etikken som et stærkt perspektiv til at sikre en fælles forståelse af kerneopgaven hos både medarbejdere og ledelse. På denne måde bidrager Etikos også til at styrke den faglige integritet hos både medarbejdere og ledelse i offentlige organisationer. Dvs. den faglige og professionelle selvforståelse som offentligt ansatte.

Etikos’ processer målrettet forståelsen af kerneopgaven og den faglige integritet bidrager særligt til

 • En dybdegående forståelse af de værdimæssige forskydninger på området
 • Udviklingen af en nuanceret og præcis forståelse af kerneopgaven, som er på forkant med udviklingen
 • En fælles forståelse af kerneopgaven hos medarbejdere og ledelse
 • En fælles tilgang til håndtering af de indbyggede dilemmaer i løsningen af kerneopgaven i praksis
FacebookTwitterLinkedIn

Udvikling af Politik og Strategi

Strategi: engagement, værdier og vision

 

I kommunerne arbejdes der løbende med at udarbejde nye politikker og strategier, som kan sætte retningen for udviklingen på de enkelte forvaltningers områder. Det er vigtigt, at de nye politikker og strategier rummer præcise visioner og værdier, så de både kan fungere som en platform og en vejviser for ledere og medarbejdere. Visionerne og værdierne skal være på forkant med udviklingen og gøre det klart, hvad kerneopgaven grundlæggende handler om, og hvad borgerne kan forvente af kommunen. Etikos har en bred erfaring med at hjælpe forvaltninger med udviklingen af den værdimæssige kerne i nye politikker og strategier. Med etikken som redskab bidrager vi til at sikre, at visioner og værdier bliver nuancerede, afbalancerede og er på forkant med udviklingen. Vi hjælper også med at designe konkrete implementeringsplaner med målrettede tiltag, som understøtter at de nye politikker og strategier får et liv ude i praksis hos ledere og medarbejdere.

I vores processer til udvikling af kommunale politikker og strategier samarbejder vi tæt med forvaltningernes egne konsulenter. Vi tilbyder også at facilitere inddragende og samskabende processer med alle relevante interessenter, f.eks. borgere, politikere, medarbejdere og ledere.

Etikos’ processer målrettet udvikling af politik og strategi bidrager særligt til:

 • En målrettet og fleksibel proces, som kombinerer inddragelse af interessenter med central udvikling
 • En præcis og nuanceret formulering af den værdimæssige kerne i politikken eller strategien, som er på forkant med udviklingen på området
 • Design af konkrete implementeringsplaner med målrettede tiltag, som understøtter at den nye politik eller strategi kan udmøntes i praksis
FacebookTwitterLinkedIn

TILGANG OG METODER

Nedenfor kan du læse om vores tilgange og metoder, hvor vi især lægger vægt på  Praktisk etik;  Kulturer, holdninger og værdier; og Facilitering af processer. 

Derudover kan du læse om vores forskellige værktøjer: KonflikthåndteringKulturundersøgelse;  DilemmahåndteringTeamcoachingLedersparring. Hvis du mangler mere information eller er i tvivl om, hvordan vi kan hjælpe netop dig, er du velkommen til at kontakte os.

PRAKTISK ETIK

I Etikos benytter vi den praktiske etik og dilemmaer som den primære tilgang til udvikling af organisationer. Organisationer bindes sammen af kultur, værdier og holdninger, og den praktiske etik er en oplagt tilgang at bringe i spil, for bedre at kunne forstå og arbejde med det kulturelle felt.

Etikos har udviklet et unikt koncept for praktisk etik: Den Etiske Metode. Den Etiske Metode kombinerer nogle af de vigtigste etiske teorier og principper i en samlet metode til etisk refleksion, dialog, dilemmahåndtering og kulturudvikling.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

KULTUR

Kultur spiller en vigtig rolle i hverdagen i organisationer, ofte uden man lægger mærke til det. Kultur er værdier, holdninger, synspunkter og opfattelser, som påvirker, hvad vi gør, tænker og siger i hverdagen.I organisationer har kulturen en vigtig betydning for, hvordan ledere og medarbejdere opfatter deres rolle, deres opgave og deres ansvar.

Etikos har en unik udviklet kvalitativ metode til at afdække og analysere den lokale kultur. En metode, særligt velegnede til at indfange lokale fortolkninger, opfattelser, synspunkter og holdninger hos ledere og medarbejdere i den enkelte organisation.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

FACILITERING

Etikos designer og faciliterer målrettet og fleksibelt, med fokus på udvikling.

Vores læringstilgang baserer sig på at bringe letforståelige og enkle redskaber i spil og skabe sammenhæng mellem teori og praksis

Vores facilitering er direkte, åben og involverende. Vi sige det vi ser og vi kalder på ansvar hos alle. Vi vægter integritet højt i vores proces design.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

VÆRKTØJER

Kulturspejl

Kultur spejl

 

Hvad er et ‘Kulturspejl’?

Kulturspejlet er et unikt koncept til håndtering af kulturelle problemstillinger i organisationen, gennem analyse og forandring af kultur. Kulturpejlet tegner et præcist og dybdegående billede af kulturen i organisationen.

Kulturspejlet gør det muligt at arbejde med kulturelle problemstillinger.

Kulturelle problemstillinger

 • Samarbejde og arbejdsmiljø
 • Sygefravær
 • Commitment
 • Alignment
 • Performance
 • Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft
 • Strategieksekvering
 • Agilitet

Effekt

Kulturspejlet viser tydeligt de kulturelle barrierer, så der kan handles på dem. Kulturspejlet tegner et præcist billede af den kultur, der er.

Effekten er, at der faktisk kan reageres  på de kulturelle problemstillinger direkte, så det skaber den ønskede forandring.

Hvad er kultur, og hvorfor er kulturen vigtig?

Kultur spiller en vigtig rolle i hverdagen i organisationer, ofte uden man lægger mærke til det. Kultur er værdier, holdninger, synspunkter og opfattelser, som påvirker, hvad vi gør, tænker og siger i hverdagen.

I organisationer har kulturen en vigtig betydning for, hvordan ledere og medarbejdere opfatter deres rolle, deres opgave og deres ansvar.

Om Metoden

Etikos har i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Copenhagen Business School udviklet et unikt koncept for kvalitativ kulturudvikling. Konceptet baserer sig på antropologiske og organisationsteoretiske forståelser af kultur, kombineret med Etikos’ tilgang til anvendt etik.

FacebookTwitterLinkedIn

Ledersparring

Ledersparring

 

I Etikos tilbyder vi ledersparring i forbindelse med konkrete problemstillinger. Med vores tilgang styrkes din opmærksomhed og dine kompetencer i forhold til 5 fokus-
områder for god ledelse:

HVORFOR – fodfæstet i din ledelsespraksis
I vores tilgang til lederudvikling, supervision og coaching tager vi fat i det grundlæggende HVORFOR, der driver dig som leder. Både dine egne grundholdninger og de organisatoriske strategier og forventninger.

Don´t polish the shit!
Erkend! – både muligheder og problemer – sig det som det er.
Vi hjælper dig med at afdække tingene som de er og kalde dem det, de er – og derudfra gøre dig bevidst om de valg, du har.

Indhold frem for form
Form er vigtig, men substansen er helt afgørende.
Vi hjælper dig med at tydeliggøre det potentiale i dig, der giver din ledelsespraksis indhold, og gør det muligt for andre at følge dig – ikke kun fordi du fylder en form ud, men fordi der faktisk er et relevant og reelt indhold.

Den faktiske virkelighed
Vi hjælper dig med at skabe overblik over den organisation, du er en del af. Vi hjælper dig med at afklare, hvad du har magt over, og hvad du ikke har magt over, og dermed hvad du har mulighed for at ændre på, og hvad ligger uden for dit indflydelsesfelt.

Dialogisk dømmekraft
Vi giver dig træning i refleksionen over den påvirkning, dine handlinger og beslutninger har på andre og på organisationen som helhed.

FacebookTwitterLinkedIn

Supervision

Supervision

 

Supervision er en dialogmetode til at fremme professionel refleksion og udvikling med afsæt i problemstillinger fra den daglige arbejdspraksis.

Supervision hos Etikos er en nysgerrig, undersøgende og kontaktfuld opmærksomhed på det konkrete andet menneske og dets oplevelser, og det er en opmærksomhed, der også altid involverer etisk refleksion. Med den praktiske etik sætter vi særligt fokus på det dilemmaorienterede, navigation i paradokser og håndtering af modsatrettede hensyn som et grundvilkår for god professionel praksis. Formålet er både at tilbyde empatisk støtte, fremme etisk refleksion og at bidrage til forankring arbejdspladsens faglige retning, formål og værdisæt. Hvis behov varetager du? Hvilke værdier agerer du ud fra? Hvilke organisatoriske værdier er du forpligtet på? Hvad gør det ved dig? Hvad vil du gerne? Hvad hinder dig i at gøre det?  Hvad frygter du?

Etikos’s tilgang tilgang vil altid både være støttende og samtidigt udfordre, så supervisanten bliver en mere kompetent udøver af sit fag.

I supervisionsrummet får medarbejderne mulighed for fordybelse, refleksion og selvrefleksion – og herunder inspiration til at se nye handlemuligheder og  nye perspektiver i forhold til de eksistentielle, etiske og fag-personelige udfordringer i det daglige arbejde.

Supervisionen har således fokus på de faglige, relationelle, eksistentielle temaer og har til formål at sikre udvikling af faglig kavlitet, gode relationer og herunder skærpe den etiske refleksion.

I Etikos superviserer vi både grupper og enkeltpersoner.

Den praktiske etik er vores overordnede tilgang og redskab.

 

Vi henter yderligere inspiration fra:

 • Den eksistentialistiske tilgang med særligt fokus på valg, selvindsigt og ansvar.
 • Den fænomenologiske tilgang med særligt fokus på sansning, iagttagelse og den oplevede virkelighed.
 • Det pragmatiske læringsperspektiv med særligt fokus på vilkår, handling, eksperimenter og erfaring, hvor vi fokuserer på handling på baggrund af det der er, frem for det der burde være.

 

Mål

 • Øgede kompetencer til at reflektere og agere med etisk kvalitet i det daglige arbejde
 • Øget forståelse af egne, gruppens og organisationens grundholdninger og værdier
 • Øget evne til navigation i egen arbejdspraksis med balanceret fokus på både relationer, fagligheden og organisationens målsætninger

 Effekt

 • Mere kvalificerede beslutninger og øget ansvarstagen
 • Øget værdimæssig selvindsigt og indsigt i gruppens dynamikker og dermed grundlag for et bedre samarbejde
 • Kompetencer til at agere i kompleksitet
FacebookTwitterLinkedIn

Team coaching

Team coaching og supervision

 

Coaching og supervision er metoder til kvalificering af den daglige praksis og til udvikling af kultur, samarbejde eller kommunikation. I Etikos anvender vi coaching og supervision som metoder i læringsprocesser med medarbejdere og ledere, hvor målet er at arbejde med udfordringer ift. kultur, samarbejde eller kommunikation. Der, hvor der er noget, organisationen ønsker at forandre, udvikle på og blive bedre til ift. den fælles kultur.

Etikos arbejder dilemmaorienteret, dialogisk og reflekterende i supervision og coaching; og vores tilgang er rundet af en eksistentialistisk tænkning. Vi arbejder således med et stort fokus på ansvar, (selv)refleksion, valg – og kontakt. At vores tilgang er dilemmaorienteret, betyder, at vores læringsprocesser altid involverer arbejde med konkrete etiske dilemmaer og krydsfelter fra egen daglige praksis. De praksisnære fortællinger og cases er omdrejningspunktet; kun dér hvor vores undringer, tvivl, bekymringer eller ambivalens, har rod i virkeligheden, kan vi – reelt – arbejde med ansvar, valg og selvrefleksion.

Vores tilgang er undersøgende og ikke-dømmende og lægger særligt vægt på at skabe refleksion, bevidstgørelse og afklaring ift. valg og nye handlemuligheder.

Vores tilgang baserer sig på følgende kvalitative læringspointer og kommunikations-teknikker:

 • Vi siger, hvad vi ser; vi arbejder med kvalificeret spejling; vi træner kompetencen til at sige – ærligt, tydeligt og respektfuldt – hvad vi ser, og hvad vi hører.
 • Vi tror på tiltale frem for omtale; ansvaret kan kun tages i tiltalen – der, hvor den enkelte sætter sig selv – sine egne dilemmaer og sin egen tvivl – i spil.
 • Vi arbejder ud fra, at ingen udsagn er gratis. Udsagn skal følges til dørs; Vi vender tilbage, hvis noget er uafsluttet. Det er aldrig for sent at komme tilbage.
 • Vi arbejder for at fremme den konkrete iagttagelse og nedtone vurdering og bedømmelse mhp at understøtte læring og udvikling.
 • Vi arbejder ud fra en særlig opmærksomhed på menneskers integritet: Udtryk dig tydeligt og præcist ift. sagen – og lad personen være.
 • Vi understøtter, inspirerer og udfordrer til selvrefleksion, bevidstgørelse og afklaring.
 • Vi arbejder med metaperspektiv som et kvalificerende perspektiv; vi træner evnen til at gå i helikopterperspektiv, se situationen udefra, gribe ind i nuet – og ikke lade stå til.
 • Vi tror på, der ligger guld gemt i tvivlen. Vi arbejder med tvivlens potentiale ift. kvalificering af beslutninger og handlinger og som en vej til vækst, udvikling – og kontakt.
FacebookTwitterLinkedIn

Konflikthåndtering

Konflikt håndtering

 

I Etikos tilbyder vi dialogredskaber til at håndtere konflikter i organisationer på såvel leder- som medarbejderniveau. Vores konflikthåndtering er funderet i Den Etiske Metode og den gode dialog, og hjælper organisationer, der ønsker at håndtere konflikter etisk forsvarligt. Vi arbejder med den gode dialog, som er en undersøgende, ikke-dømmende samtalepraksis, der lægger vægt på refleksion, bevidstgørelse og afklaring.

Vi tilbyder konflikthåndteringsprocesser, hvor ledere og/eller medarbejdere får redskaber til at undersøge, drøfte og håndtere konflikter og forstå deres kompleksitet: på den ene side implicerer konflikter risiko for afvikling og udbrændthed, men samtidig rummer de potentiale for udvikling, ny indsigt og vækst. Det afgørende er, hvordan disse konflikter håndteres. Konflikter skal ikke undgås – de skal håndteres på en etisk kvalificeret måde. Vi tilbyder dermed konflikthåndtering, der øger forståelsen for hinandens forskelligheder og personlige integritet, og som giver blik for nye handlemuligheder, styrker de kollegiale relationer, samt skaber forudsætninger for udvikling og vækst.

Mål

 • At give dialogredskaber til håndtering af konflikter
 • At give et fælles etisk sprog til at tale om konflikter
 • At skabe øget forståelse for hinandens forskelligheder
 • At blive bevidst om konflikters udviklingspotentiale

Effekt

 • Øget respekt for hinandens forskelligheder
 • Mere tillidsfulde kollegiale relationer
 • Et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • En organisation i vækst og udvikling
FacebookTwitterLinkedIn

Dilemmahåndtering

Dillema håndtering

 

I Etikos tilbyder vi refleksionsredskaber til håndtering af etiske dilemmaer – både på leder- og medarbejderniveau. Vores dilemmahåndtering er funderet i Den Etiske Metode, og hjælper organisationer, der ønsker kvalificerede dialog- og refleksionsredskaber til hverdagens udfordringer. Formålet med dilemmahåndtering er at yde hjælp i de situationer, hvor medarbejdere eller ledere kommer i tvivl, -dér, hvor man føler sig forpligtede til at udføre flere handlinger på samme tid, og dér, hvor de etiske dilemmaer giver anledning til uenigheder og konflikter i organisationen.

Hos Etikos tager vi udgangspunkt i præcis de etiske dilemmaer, som organisationer står over for i den daglige praksis. Med Den Etiske Metode får organisationer et fælles sprog til at reflektere over det, der er svært og udfordrende, og sikres et kvalificeret redskab til at håndtere dilemmaerne, der relaterer til f. eks. samarbejde, kommunikation, faglighed og de beslutninger, der skal træffes. Vi tilbyder dermed dilemmahåndtering, der er med til at udvikle organisationers dømmekraft og beslutningsevne på etisk kvalificeret vis, samtidigt med at dilemmahåndteringen giver blik for nye handlemuligheder på alle niveauer.

Mål

 • At give redskaber til håndtering af etiske dilemmaer
 • At styrke evnen til at identificere, analysere og håndtere dilemmaer
 • At give et fælles sprog til at kvalificere den etiske refleksion
 • At få en øget dilemmabevidsthed

Effekt

 • Større kvalitet i det faglige arbejde
 • Øget respekt og forståelse for forskellighed
 • Øget etisk bevidsthed
 • Bedre dømmekraft og beslutningsevne
 • Øget tillid i de kollegiale relationer
FacebookTwitterLinkedIn

 

 

Hvordan arbejder vi?

- processer skræddersyet til dig
Etik, Værdier og Relationer

Et samarbejde med Etikos, vil betyde et samarbejde om spørgsmålet; hvorfor! Hvorfor gør vi som vi gør? Hvorfor er vi her? Hvorfor er det vi gør vigtigt? Det er organisationers DNA, der er vores speciale. Det er kulturen i en organisation. Det er holdningerne. Vi arbejder for at en organisation og organisationens medarbejdere ved hvorfor de gør, som de gør. Organisationer er ikke ens. Mennesker er ikke ens. Derfor skræddersyer vi vores processer efter de behov der er. Etikken er vores metode og tilgang, fordi etikken giver mulighed for at skære ind til benet og få nerven og det inderste hjerteblod frem, og det er her det store HVORFOR ligger gemt.

 • Kerneopgave og Faglig Integritet
 • Samarbejde
 • Kulturforandring
 • Politik og Strategiudvikling

ANSATTE

Uploaded image

Christina Busk

Ejer og stifter. Tlf: 2897 6999. Email: Busk@etikos.dk
“Når vi har øje for etikken skærper vi organisationens profil, bliver bevidste om dens kultur, og skaber et fællesskab på tværs af faggrænser. Det er dét, som vi brænder for i Etikos”.
Uploaded image

Lene Frølund

Chefkonsulent. Tlf: 2261 4194. Email: Lene@etikos.dk.
“I Etikos hjælper vi mennesker med at møde de svære dilemmaer, og udfordrer de faste forestillinger, fordomme og formodninger, så vi kan blive bevidste om os selv”.
Uploaded image

Uffe Lund

Kulturkonsulent. Tlf: 5179 7644. Email: Uffe@etikos.dk.
“I Etikos giver vi etikken et sprog og gør den relevant for praksis. Vi hjælper organisationer med at sætte etik på dagsordenen og omsætte denne i praksis, som supplement til organisationens kernefagligheder. Etikken har ingen faglige præferencer, og netop derfor er den relevant og anvendelig for fagfolk på alle niveauer”.
Uploaded image

Mette Rosendal Strandbygaard

Chefkonsulent. Tlf: 4020 3931. Email: Rosendal@etikos.dk.
“I Etikos forsøger vi at rumme etikken på alle niveauer. Vi arbejder på det strategiske niveau, hvor vi igennem etikken hjælper med at kvalificere refleksion, handlinger og udvikling i selve organisation. Vi er også med, når der skal bygges bro mellem teori og praksis: hvordan gør vi noget godt her og hvordan forstår vi hinanden bedre”.
Uploaded image

Renze Klamer

Ph.d.-studerende. Tlf: 5223 8485. Email: Renze@etikos.dk
“En medarbejders lykkefølelse handler ikke om at smile hver dag, men er snarere en følge af erkendelsen af, at arbejdet handler om at indgå som hele individer, for at skabe og genskabe, for at skabe et smukkere produkt eller service og dermed en smukkere verden”.

UDTALELSER

Hvad vores kunder siger om os

NYHEDER

Kontakt os