FOKUSOMRÅDER

 

Etikos har mange års erfaring med at bidrage til udviklingen i offentlige organisationer på tværs af kommuner. Vi tilbyder målrettede og fleksible processer på alle niveauer, fra lokale tilbud til afdelinger, stabe og ledergrupper i forvaltninger.

 

Vores tilgang med fokus på etik og kultur gør det muligt at arbejde på en nyskabende og kvalificeret måde med vigtige fokusområder i offentlige organisationer: forståelsen af kerneopgaven, det professionelle samarbejde, kulturforandring og udviklingen af kommunale politikker og strategier.

 
profil_6-150x150

Opfattelsen af, hvad offentlig velfærd handler om, er under forandring i disse år. På flere forskellige forvaltningers områder ser man et skifte i synet på kerneopgaven og på den professionelle rolle. Mere konkret kan det handle om, at begreber som samskabelse, medborgerskab, rehabilitering og inklusion kommer mere i fokus og er med til at redefinere, hvad kerneopgaven går ud på. Forandringerne er grundlæggende, så de handler ikke kun om nye måder at organisere sig på, eller nye måder at planlægge opgaveløsningen i praksis – de handler også om holdninger, værdier og kultur. Derfor er der brug for et fokus på kulturens rolle, og på hvordan ledelse og medarbejdere kan samarbejde om at udvikle kulturen i organisationen. Etikos har udviklet et målrettet koncept til afdækning og udvikling af kultur i organisationer. Etikken fungerer her som et dybdegående redskab til analyse af holdninger og værdier i kulturen. Samtidig fokuserer vi på dilemmaer i praksis som et vindue til værdierne i den lokale kultur.

Etikos kan bidrage med effektive og målrettede kulturprocesser. Den lokale eller tværgående kultur afdækkes via kvalitative metoder på en fleksibel og effektiv måde, og på baggrund af analysen af det kulturelle afsæt kan vi igangsætte målrettede tiltag til kulturudvikling.

Etikos’ processer målrettet kulturforandring bidrager særligt til:

 • En kvalitativ og målrettet afdækning af vigtige sider i organisationens kultur, som kan sætte barrierer op for udvikling
 • Et letforståeligt og brugbart billede af kulturen i organisationen, et ”kulturspejl”, der fungerer som et konkret afsæt for udvikling af organisationens kultur
 • Målrettede procestiltag, hvor kulturudviklingen igangsættes, og hvor ledere og medarbejdere klædes på med konkrete redskaber til at videreføre kulturudviklingen
viden_6-150x150
Integritet

Forståelsen af kerneopgaven er et vigtigt fokusområde i offentlige organisationer, ikke mindst i en tid hvor velfærdssamfundet er under forandring. En fælles forståelse af hvad vi grundlæggende er her for, er afgørende for organisationers udvikling og for opgaveløsningen i hverdagen. Etikos bringer etikken i spil som et effektivt og letforståeligt redskab til at sikre en dybdegående forståelse af de værdimæssige forandringer, der sker på de forskellige forvaltningers områder. Samtidig fungerer etikken som et stærkt perspektiv til at sikre en fælles forståelse af kerneopgaven hos både medarbejdere og ledelse. På denne måde bidrager Etikos også til at styrke den faglige integritet hos både medarbejdere og ledelse i offentlige organisationer. Dvs. den faglige og professionelle selvforståelse som offentligt ansatte.

Etikos’ processer målrettet forståelsen af kerneopgaven og den faglige integritet bidrager særligt til

 • En dybdegående forståelse af de værdimæssige forskydninger på området
 • Udviklingen af en nuanceret og præcis forståelse af kerneopgaven, som er på forkant med udviklingen
 • En fælles forståelse af kerneopgaven hos medarbejdere og ledelse
 • En fælles tilgang til håndtering af de indbyggede dilemmaer i løsningen af kerneopgaven i praksis
viden_4-150x150

Et godt samarbejde mellem medarbejdere i de enkelte afdelinger, på tværs af afdelinger og faggrupper, og mellem medarbejdere og ledelse, er afgørende for opgaveløsningen i offentlige organisationer. Samarbejdet vil dog ofte i praksis være dilemmafyldt, fordi man helt naturligt ser forskelligt på udfordringer i hverdagen, og fordi forskellige professioner løser den borgerorienterede kerneopgave med forskellige tilgange og metoder. Derfor er det vigtigt med fælles redskaber til dilemmahåndtering, til en nuanceret etisk refleksion og til en undersøgende dialog. Etikos har udviklet enkle og lettilgængelige redskaber til etisk refleksion og dilemmahåndtering, samt til at sikre en undersøgende dialog. Vi tilbyder målrettede og fleksible processer for både medarbejder- og ledergrupper, hvor redskaberne trænes med udgangspunkt i konkrete dilemmaer fra medarbejdernes og ledernes egen hverdag.

Etikos’ processer målrettet samarbejde bidrager særligt til:

 • En styrkelse af det professionelle samarbejde med et fælles fokus på kerneopgaven
 • En øget forståelse for hinandens perspektiver hos de forskellige professioner eller personalegrupper
 • En fælles tilgang til håndtering af dilemmaer i hverdagen
 • Fælles redskaber til at sikre en undersøgende og anerkendende dialog
MG_4582-150x150
Strategi

I kommunerne arbejdes der løbende med at udarbejde nye politikker og strategier, som kan sætte retningen for udviklingen på de enkelte forvaltningers områder. Det er vigtigt, at de nye politikker og strategier rummer præcise visioner og værdier, så de både kan fungere som en platform og en vejviser for ledere og medarbejdere. Visionerne og værdierne skal være på forkant med udviklingen og gøre det klart, hvad kerneopgaven grundlæggende handler om, og hvad borgerne kan forvente af kommunen. Etikos har en bred erfaring med at hjælpe forvaltninger med udviklingen af den værdimæssige kerne i nye politikker og strategier. Med etikken som redskab bidrager vi til at sikre, at visioner og værdier bliver nuancerede, afbalancerede og er på forkant med udviklingen. Vi hjælper også med at designe konkrete implementeringsplaner med målrettede tiltag, som understøtter at de nye politikker og strategier får et liv ude i praksis hos ledere og medarbejdere.

I vores processer til udvikling af kommunale politikker og strategier samarbejder vi tæt med forvaltningernes egne konsulenter. Vi tilbyder også at facilitere inddragende og samskabende processer med alle relevante interessenter, f.eks. borgere, politikere, medarbejdere og ledere.

Etikos’ processer målrettet udvikling af politik og strategi bidrager særligt til:

 • En målrettet og fleksibel proces, som kombinerer inddragelse af interessenter med central udvikling
 • En præcis og nuanceret formulering af den værdimæssige kerne i politikken eller strategien, som er på forkant med udviklingen på området
 • Design af konkrete implementeringsplaner med målrettede tiltag, som understøtter at den nye politik eller strategi kan udmøntes i praksis

 
 

TILGANG OG METODER

 
 

Nedenfor kan du læse om vores tilgange og metoder, hvor vi især lægger vægt på 1) Praktisk etik; 2) Kulturer, holdninger og værdier; og 3) Facilitering af processer. Derudover kan du læse om vores forskellige værktøjer: 1) Konflikthåndtering; 2) Kulturundersøgelse; 3) Dilemmahåndtering; 4) Teamcoaching; og 5) Ledersparring. Hvis du mangler mere information eller er i tvivl om, hvordan vi kan hjælpe netop dig, er du velkommen til at kontakte os.

 

Praktisk etik

I Etikos benytter vi den praktiske etik som den primære tilgang til udvikling af organisationer. Organisationer bindes sammen af kultur, værdier og holdninger, og den praktiske etik er en oplagt tilgang at bringe i spil, for bedre at kunne forstå og arbejde med det kulturelle felt. Styrken ved den praktisk etik er, at den kombinerer det filosofiske med det praktisk anvendelige. Den praktiske etik trækker på forskellige etiske teorier og principper, for at gøre dem anvendelige i praksis.

Etikos har udviklet et unikt koncept for praktisk etik: Den Etiske Metode. Den Etiske Metode kombinerer nogle af de vigtigste etiske teorier og principper i en samlet metode til etisk refleksion, dialog og dilemmahåndtering. Ved at bringe Den Etiske Metode i spil i vores processer, sikrer vi en nuanceret og afbalanceret etisk refleksion og dialog. Den Etiske Metode fungerer både som en konkret metode til dilemmahåndtering, og som en metode til udvikling af kultur og værdier i organisationer.

Vi har altid fokus på konkrete dilemmaer i vores processer. Et vigtigt mål i vores processer er at give ledere og medarbejdere redskaber til at kunne håndtere egne dilemmaer fra hverdagen. På baggrund af Den Etiske Metode designer vi målrettede procedurer til dilemmahåndtering, som er tilpasset den enkelte organisation.

Læs mere om vores værktøjer herunder

Kultur, holdninger og værdier

Organisationer kan forstås ud fra mange forskellige perspektiver. I Etikos har vi særligt fokus på den kulturelle side, dvs. fortolkninger, holdninger og værdier. Dvs. vi fokuserer på opfattelser og synspunkter hos ledere og medarbejdere, som påvirker handlinger i hverdagen, og som giver handlingerne en mening og værdi. Denne kulturelle side af organisationers liv og udvikling er vigtig, fordi den har en stor betydning for, hvordan konkrete opgaver løses, og hvordan en forandringsproces forløber.

Etikos har udviklet et unikt koncept for afdækning og udvikling af kultur i organisationer i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Copenhagen Business School. Kultur opfattes her som lokalt forankret, dynamisk og ”lagdelt”. Dvs. nogle dele af den lokale kultur er tydelige for alle, og noget man kan tale frit om, mens andre dele er mere tavse. Når noget af kulturen er tavs, så kan det både skyldes, at man tager det for givet, og derfor ikke lægger mærke til det, eller det kan skyldes, at det er noget, som man ikke åbent eller frit kan tale om. Vi benytter etikken som et effektivt redskab til at få fat i og forstå alle dele af den lokale kultur, både det der tales om, og det der er tavst. Her spiller et fokus på dilemmaer en central rolle, fordi dilemmaer er vinduer til de bærende kontraster og modsætninger i den lokale kultur.

Fordi kultur, holdninger og værdier handler om fortolkninger og mening i praksis, benytter vi os i særlig grad af de kvalitative metoder til at afdække og analysere den lokale kultur. De kvalitative metoder er særligt velegnede til at indfange lokale fortolkninger, opfattelser, synspunkter og holdninger hos ledere og medarbejdere i den enkelte organisation.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

Facilitering af processer

Etikos designer og faciliterer målrettede og fleksible processer, som udvikler organisationskulturen i den ønskede retning, og som er skræddersyet til den enkelte organisation.

Vores læringstilgang baserer sig på at bringe letforståelige og enkle redskaber i spil sammen med ledere og medarbejdere, med fokus på konkrete cases og problemstillinger fra hverdagen i den enkelte organisation. På denne måde igangsætter vi en udvikling af kulturen i organisationen, som tager udgangspunkt i praksis, og som klæder ledere og medarbejdere på til at bære udviklingen videre.

Vores processer designes på en målrettet og fleksibel måde, så de passer til den enkelte organisations behov og muligheder. Processerne sammensættes af forskellige procestiltag og redskaber, så de er skræddersyet til de konkrete målsætninger og de givne rammer i organisationen.

 • Procestiltag
  • Læringsdage, teamcoaching og supervision, workshops, seminarer, temadage
 • Redskaber
  • Dilemmahåndtering, kulturanalyse, værdiudvikling, konflikthåndtering

Læs mere om vores værktøjer herunder

 

Værktøjer

 
 
etik_8-150x150
Konflikter skal ikke undgås – de skal håndteres på en etisk kvalificeret måde.

I Etikos tilbyder vi dialogredskaber til at håndtere konflikter i organisationer på såvel leder- som medarbejderniveau. Vores konflikthåndtering er funderet i Den Etiske Metode og den gode dialog, og hjælper organisationer, der ønsker at håndtere konflikter etisk forsvarligt. Vi arbejder med den gode dialog, som er en undersøgende, ikke-dømmende samtalepraksis, der lægger vægt på refleksion, bevidstgørelse og afklaring.

Vi tilbyder konflikthåndteringsprocesser, hvor ledere og/eller medarbejdere får redskaber til at undersøge, drøfte og håndtere konflikter og forstå deres kompleksitet: på den ene side implicerer konflikter risiko for afvikling og udbrændthed, men samtidig rummer de potentiale for udvikling, ny indsigt og vækst. Det afgørende er, hvordan disse konflikter håndteres. Konflikter skal ikke undgås – de skal håndteres på en etisk kvalificeret måde. Vi tilbyder dermed konflikthåndtering, der øger forståelsen for hinandens forskelligheder og personlige integritet, og som giver blik for nye handlemuligheder, styrker de kollegiale relationer, samt skaber forudsætninger for udvikling og vækst.

 

 • Mål
  • At give dialogredskaber til håndtering af konflikter
  • At give et fælles etisk sprog til at tale om konflikter
  • At skabe øget forståelse for hinandens forskelligheder
  • At blive bevidst om konflikters udviklingspotentiale
 • Effekt
  • Øget respekt for hinandens forskelligheder
  • Mere tillidsfulde kollegiale relationer
  • Et bedre psykisk arbejdsmiljø
  • En organisation i vækst og udvikling
ydelse_1-150x150
Vi stiller skarpt på organisationers bevaringsværdige udviklingspunkter, og peger på de kulturelle barrierer, som forhindrer udvikling og forandring.

I Etikos tilbyder vi kulturundersøgelse der afdækker, beskriver og analyserer organisationers etiske kultur. Vores kulturundersøgelse er funderet i Den Etiske Metode og giver organisationer mulighed for at undersøge, hvordan etiske grundperspektiver og principper er med til at forme kulturelle mønstre for såvel ledere som medarbejdere. Vi tilbyder kulturundersøgelsesforløb af overvejende kvalitativ karakter, hvortil der kan suppleres med kvantitative undersøgelsesformer – alt efter organisationens behov.

Fælles for organisationer er, at der ofte findes en implicit kultur, som kan bestå af en masse subkulturer eller en fælles kultur. Vores formål er at få italesat den implicitte kultur og undersøge de mønstre i holdninger og handlinger, som normalt tages for givet i organisationers hverdag. Vi stiller skarpt på organisationers bevaringsværdige udviklingspunkter, og peger på de kulturelle barrierer, som forhindrer udvikling og forandring. Vi tilbyder dermed en kulturundersøgelse, som sikrer mere målrettede implementeringsprocesser for fremtiden og øger effektiviteten af den organisatoriske strategi.

 • Mål
  • At afdække, beskrive og analysere den dybereliggende etiske kultur i organisationen
  • At pege på bevaringsværdige punkter samt udviklingspunkter i den gældende etiske kultur
  • At anbefale konkrete tiltag til kulturudvikling i organisationen, målrettet organisationens strategiske udvikling
  • At skabe en gensidig forståelse af den nuværende kultur blandt medarbejdere og ledelse
 • Effekt
  • En ledelse og medarbejdere der kan italesætte de implicitte kulturer/subkulturer
  • En organisationen der kan iværksætte konkrete tiltag til kulturudvikling i organisationen
  • En organisation der kan identificere og tage hånd om kulturelle barrierer for organisationsudvikling og strategiimplementering
MG_4582-150x150
Hos Etikos tager vi udgangspunkt i præcis de etiske dilemmaer, som organisationer står over for i den daglige praksis

I Etikos tilbyder vi refleksionsredskaber til håndtering af etiske dilemmaer – både på leder- og medarbejderniveau. Vores dilemmahåndtering er funderet i Den Etiske Metode, og hjælper organisationer, der ønsker kvalificerede dialog- og refleksionsredskaber til hverdagens udfordringer. Formålet med dilemmahåndtering er at yde hjælp i de situationer, hvor medarbejdere eller ledere kommer i tvivl, -dér, hvor man føler sig forpligtede til at udføre flere handlinger på samme tid, og dér, hvor de etiske dilemmaer giver anledning til uenigheder og konflikter i organisationen.

Hos Etikos tager vi udgangspunkt i præcis de etiske dilemmaer, som organisationer står over for i den daglige praksis. Med Den Etiske Metode får organisationer et fælles sprog til at reflektere over det, der er svært og udfordrende, og sikres et kvalificeret redskab til at håndtere dilemmaerne, der relaterer til f. eks. samarbejde, kommunikation, faglighed og de beslutninger, der skal træffes. Vi tilbyder dermed dilemmahåndtering, der er med til at udvikle organisationers dømmekraft og beslutningsevne på etisk kvalificeret vis, samtidigt med at dilemmahåndteringen giver blik for nye handlemuligheder på alle niveauer.

 

 • Mål
  • At give redskaber til håndtering af etiske dilemmaer
  • At styrke evnen til at identificere, analysere og håndtere dilemmaer
  • At give et fælles sprog til at kvalificere den etiske refleksion
  • At få en øget dilemmabevidsthed
 • Effekt
  • Større kvalitet i det faglige arbejde
  • Øget respekt og forståelse for forskellighed
  • Øget etisk bevidsthed
  • Bedre dømmekraft og beslutningsevne
  • Øget tillid i de kollegiale relationer
 
 
cases_6-150x150
Vores tilgang er undersøgende og ikke-dømmende og lægger særligt vægt på at skabe refleksion, bevidstgørelse og afklaring ift. valg og nye handlemuligheder.

Coaching og supervision er metoder til kvalificering af den daglige praksis og til udvikling af kultur, samarbejde eller kommunikation. I Etikos anvender vi coaching og supervision som metoder i læringsprocesser med medarbejdere og ledere, hvor målet er at arbejde med udfordringer ift. kultur, samarbejde eller kommunikation. Der, hvor der er noget, organisationen ønsker at forandre, udvikle på og blive bedre til ift. den fælles kultur.

Etikos arbejder dilemmaorienteret, dialogisk og reflekterende i supervision og coaching; og vores tilgang er rundet af en eksistentialistisk tænkning. Vi arbejder således med et stort fokus på ansvar, (selv)refleksion, valg – og kontakt. At vores tilgang er dilemmaorienteret, betyder, at vores læringsprocesser altid involverer arbejde med konkrete etiske dilemmaer og krydsfelter fra egen daglige praksis. De praksisnære fortællinger og cases er omdrejningspunktet; kun dér hvor vores undringer, tvivl, bekymringer eller ambivalens, har rod i virkeligheden, kan vi – reelt – arbejde med ansvar, valg og selvrefleksion.

Vores tilgang er undersøgende og ikke-dømmende og lægger særligt vægt på at skabe refleksion, bevidstgørelse og afklaring ift. valg og nye handlemuligheder.

Vores tilgang baserer sig på følgende kvalitative læringspointer og kommunikations-teknikker:

 • Vi siger, hvad vi ser; vi arbejder med kvalificeret spejling; vi træner kompetencen til at sige – ærligt, tydeligt og respektfuldt – hvad vi ser, og hvad vi hører.
 • Vi tror på tiltale frem for omtale; ansvaret kan kun tages i tiltalen – der, hvor den enkelte sætter sig selv – sine egne dilemmaer og sin egen tvivl – i spil.
 • Vi arbejder ud fra, at ingen udsagn er gratis. Udsagn skal følges til dørs; Vi vender tilbage, hvis noget er uafsluttet. Det er aldrig for sent at komme tilbage.
 • Vi arbejder for at fremme den konkrete iagttagelse og nedtone vurdering og bedømmelse mhp at understøtte læring og udvikling.
 • Vi arbejder ud fra en særlig opmærksomhed på menneskers integritet: Udtryk dig tydeligt og præcist ift. sagen – og lad personen være.
 • Vi understøtter, inspirerer og udfordrer til selvrefleksion, bevidstgørelse og afklaring.
 • Vi arbejder med metaperspektiv som et kvalificerende perspektiv; vi træner evnen til at gå i helikopterperspektiv, se situationen udefra, gribe ind i nuet – og ikke lade stå til.
 • Vi tror på, der ligger guld gemt i tvivlen. Vi arbejder med tvivlens potentiale ift. kvalificering af beslutninger og handlinger og som en vej til vækst, udvikling – og kontakt.
cases_7-150x150
Vi udvikler ledere, som igennem øget etisk bevidsthed bliver opmærksomme på egne etiske synspunkter, samt evner at bringe flere etiske vinkler i spil.

I Etikos tilbyder vi ledersparring i forbindelse med konkrete problemstillinger. Vores ledersparring er funderet i Den Etiske Metode, og giver organisationer mulighed for at inddrage en etisk helhedsorienteret tilgang til konkrete problemstillinger. I Etikos imødekommer vi organisationers konkrete behov, når de opstår, og tilbyder blandt andet sparring i forbindelse med procesimplementering såvel som problemstillinger, der ikke er procesrelateret.

Vores formål med ledersparring er at skabe etisk kvalificerede ledere: vi udvikler ledere, som igennem øget etisk bevidsthed bliver opmærksomme på egne etiske synspunkter, samt evner at bringe flere etiske vinkler i spil. Vi tilbyder dermed ledere at udvikle den etiske kvalitet i ledelsespraksissen, således at ledere bliver i stand til at opdage nye handlemuligheder i konkrete problemstillinger.

 

 • Mål
  • At bidrage med flere etiske vinkler i konkrete problemstillinger
  • At styrke refleksionen hos lederen i konkrete problemstillinger
  • At skabe bevidsthed om handlemuligheder i konkrete problemstillinger
 • Effekt
  • Kvalificerede og helhedsorienterede beslutninger
  • Afklaring af kompleksitet hos lederen
  • Styrket fleksibilitet i den autentiske lederstil
 
 
 
 

Hvordan arbejder vi?

- processer skræddersyet til dig
Etik, Værdier og Relationer

Et samarbejde med Etikos, vil betyde et samarbejde om spørgsmålet; hvorfor! Hvorfor gør vi som vi gør? Hvorfor er vi her? Hvorfor er det vi gør vigtigt? Det er organisationers DNA, der er vores speciale. Det er kulturen i en organisation. Det er holdningerne. Vi arbejder for at en organisation og organisationens medarbejdere ved hvorfor de gør, som de gør. Organisationer er ikke ens. Mennesker er ikke ens. Derfor skræddersyer vi vores processer efter de behov der er. Etikken er vores metode og tilgang, fordi etikken giver mulighed for at skære ind til benet og få nerven og det inderste hjerteblod frem, og det er her det store HVORFOR ligger gemt. Til det bruger vi Etikos' særlige tilgang: Den Etiske Metode. Den Etiske Metode er en refleksionsramme, der afdækker holdninger og argumentationslogikker. Det er en refleksionsramme, der trækker værdier og normer frem i dagens lys, både de åbenlyse værdier, men i særlig grad også de tavse. Den Etiske Metode kan dilemmahåndtere. Det vil sige ,den er rammen for at finde svar på komplekse problemstillinger og dilemmafyldte situationer. Metoden sætter holdninger i spil. Vi lytter til, hvori jeres konkrete problemer består og samarbejder derefter med jer om, hvordan vi kan løse den konkrete opgave som I står overfor. Det betyder, at hver proces er unik og arbejdet bliver tilrettelagt efter, hvordan metoden bedst kan hjælpe netop jer til at finde jeres HVORFOR.

 • Kerneopgave og Faglig Integritet
 • Samarbejde
 • Kulturforandring
 • Politik og Strategiudvikling

ANSATTE

Uploaded image

Christina Busk

Ejer og stifter. Tlf: 2897 6999. Email: Busk@etikos.dk
“Når vi har øje for etikken skærper vi organisationens profil, bliver bevidste om dens kultur, og skaber et fællesskab på tværs af faggrænser. Det er dét, som vi brænder for i Etikos”.
Uploaded image

Lene Frølund

Chefkonsulent. Tlf: 2261 4194. Email: Lene@etikos.dk.
“I Etikos hjælper vi mennesker med at møde de svære dilemmaer, og udfordrer de faste forestillinger, fordomme og formodninger, så vi kan blive bevidste om os selv”.
Uploaded image

Uffe Lund

Udviklingskonsulent. Tlf: 5179 7644. Email: Uffe@etikos.dk.
“I Etikos giver vi etikken et sprog og gør den relevant for praksis. Vi hjælper organisationer med at sætte etik på dagsordenen og omsætte denne i praksis, som supplement til organisationens kernefagligheder. Etikken har ingen faglige præferencer, og netop derfor er den relevant og anvendelig for fagfolk på alle niveauer”.
Uploaded image

Mette Rosendal

Udviklingskonsulent. Tlf: 4020 3931. Email: Rosendal@etikos.dk.
“I Etikos forsøger vi at rumme etikken på alle niveauer. Vi arbejder på det strategiske niveau, hvor vi igennem etikken hjælper med at kvalificere refleksion, handlinger og udvikling i selve organisation. Vi er også med, når der skal bygges bro mellem teori og praksis: hvordan gør vi noget godt her og hvordan forstår vi hinanden bedre”.
Uploaded image

Mads Gram

Studentermedhjælper. Tlf: 5358 5563. Email: Mads@etikos.dk
“Etikken er en symbiose mellem teori og praksis. Den giver muligheden for reflekteret handling, men indebærer samtidig også risikoen for ureflekteret domfældelse. Hos Etikos giver vi etikken et sprog, så den reflekterede handling frem for den ureflekterede domfældelse, bliver vejen frem for organisationens kultur og den enkelte medarbejder”.
Uploaded image

Renze Klamer

Ph.d.-studerende. Tlf: 5223 8485. Email: Renze@etikos.dk
“En medarbejders lykkefølelse handler ikke om at smile hver dag, men er snarere en følge af erkendelsen af, at arbejdet handler om at indgå som hele individer, for at skabe og genskabe, for at skabe et smukkere produkt eller service og dermed en smukkere verden”.
 
 

UDTALELSER

NYHEDER